🚫LỖI VÀO GAME

Fix các lỗi cơ bản

1. Chạy hết game xong biến mất

2. Chạy main hoặc bấm Start Game không hiện gì

Bạn vào thư mục Game/zFix Loi Khong Vao Game. Chạy file VCR trước rồi vào lại game, nếu không được chạy tiếp 2 file Net Frame 1 và 2 nhé! Không được nữa bạn liên hệ page để AD xử lý!

3. Lỗi Slide_por.bmd - File not exits

Bạn chạy file Tiếng việt có sẵn trong Client hoặc mở Launcher chọn góc trái trên hình răng cưa để chọn English

Last updated